Sơ lược về Transfer Learning I.

Sơ lược về Transfer Learning. Part I. Cơ sở cho Transfer Learning. Mục lục: Giới thiệu Các định nghĩa Model Source Tasks và Target Tasks Transfer Learning Cơ sở Featuriser Fine-tuning Lợi ích và hạn chế Lợi ích Hạn chế? Kết bài Mở đầu Bạn quá lười khi phải train... [Read More]
Tags: basic dl_basic