CNN (1) MLP (1) Nhận diện bảng số (1) basic (1) begin (1) beginner (3) blog (1) cài đặt deep learning frameworks (1) deep learning (2) demo (1) dl_ap (3) dl_basic (5) edge computing (2) perceptron (1) tutorial (4)

 CNN (1)

Quá trình phát triển của CNN từ LeNet đến DenseNet.

 MLP (1)

Nền tảng của deep learning - Multi-layer Perceptron

 Nhận diện bảng số (1)

Nhận diện bảng số xe (Phần 1)

 basic (1)

Sơ lược về Transfer Learning I.

 begin (1)

Hướng dẫn sử dụng Deep Learning

 beginner (3)

CNN Introduction
Nền tảng của deep learning - Multi-layer Perceptron
Nền tảng của deep learning - Perceptron

 blog (1)

Lược sử về Deep Learning.

 cài đặt deep learning frameworks (1)

Cài đặt Frameworks để làm Deep Learning.

 deep learning (2)

Khi Deep learning gặp Edge computing
Deep Learning Next Generation

 demo (1)

CNN Introduction

 dl_ap (3)

Nhận diện bảng số xe (Phần 1)
Cài đặt Frameworks để làm Deep Learning.
Hướng dẫn sử dụng Deep Learning

 dl_basic (5)

Sơ lược về Transfer Learning I.
Quá trình phát triển của CNN từ LeNet đến DenseNet.
Lược sử về Deep Learning.
Nền tảng của deep learning - Multi-layer Perceptron
Nền tảng của deep learning - Perceptron

 edge computing (2)

Khi Deep learning gặp Edge computing
Deep Learning Next Generation

 perceptron (1)

Nền tảng của deep learning - Perceptron

 tutorial (4)

Khi Deep learning gặp Edge computing
Deep Learning Next Generation
Hướng dẫn post bài
Hướng dẫn sử dụng Deep Learning