Làm theo những bước sau để viết bài

Những bước để viết bài

1. Clone repos ở https://github.com/dlapplications/dlapplications.github.io
2. Tạo một file mởi ở trong thư mục _post với tên file là YYYY-MM-DD-Title.md (YYYY = year, MM=month, DD=day)
3. Viết bài, chỉnh sửa tag, etc
4. Push lên trang github . Bạn nào chưa có quyền write thì tạo một pull request, thành viên trong nhóm sẽ pull vào.

Viết bài như thế nào

Một bài viết nên viết như sau

---
layout: post
title: Tiêu đề bài viết
subtitle: Tiêu đề phụ
image: /img/hello_world.jpeg  (ảnh minh họa bài viết, file ảnh trong thư mục img của repos)
bigimg: /img/path.jpg (ảnh nền riêng của bài viết, file ảnh trong thư mục img của repos)
gh-repo: daattali/beautiful-jekyll
gh-badge: [star, fork, follow]
tags: [test] : tag của bài viết. sẽ cập nhật về luật tag sau
---

Nội dung bài viết, bằng markdown
vân vân

Một số tool dùng để viết bài

Visual studio code (Markdown plugins)
Sublime Text (Markdown plguins)
Atom    (Markdown plguins)
etc

Một số tag thông dụng nên dùng

tutorial :  các bài viết liên quan đến tutorial
blog
new
supervised
unsupervised
etc